Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

 

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača:
Potrošač (fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija VITOROG PROMET DOO NOVI SAD bez navođenja razloga u roku od 14 dana, od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Pravo na odustanak odnosi se isključivo na potrošače koji robu kupuju putem web shop-a VITOROG PROMET u skladu sa
opštim uslovima prodaje u web shop-u.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta Proizvoda koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručenog Proizvoda dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom samo ukoliko je poslata VITOROG PROMET u navedenom roku. Protekom navedenog roka potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja Proizvoda, tj. nakon isteka roka od 14 dana, Proizvodi će biti vraćeni Potrošaču, a troškove vraćanja Proizvoda snosi Potrošač u celosti.

Prava i obaveze potrošača

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je popunjena izjava poslata poštom VITOROG PROMET na adresu: Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad ili elektronski na e mail adresu Webshop@vitorogpromet.rs.
Ukoliko obrazac za odustanak popunite i pošaljete elektronski bez odlaganja će Vam biti dostavljeno obaveštenje o prijemu obrasca putem e-maila, koji će biti dostavljen na adresu sa koje ste obrazac za odustanak poslali.
Potrošač koji je popunjeno obaveštenje o odustanku poslao elektronskim putem je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu u ispravnom stanju, nekorišćenu u neoštećenoj originalnoj ambalaži adekvatno zapakovanu tako da se ista transportuje bez oštećenja, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa računom, otpremnicom, deklaracijama, uputstvom za upotrebu na adresu VITOROG PROMET DOO NOVI SAD, Put novosadskog partizanskog odreda 6. Na pošiljci/paketu naznačite «odustanak» VITOROG PROMET DOO NOVI SAD, Put novosadskog partizanskog odreda 6.

Potrošač koji pravo na odustanak od ugovora ne ostvaruje elektronskim putem dužan je da u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuni uz svojeručan potpis i pošalje zajedno sa robom koju vraća u ispravnom stanju, nekorišćenu u neoštećenoj originalnoj ambalaži adekvatno zapakovanu tako da se ista transporuje bez oštećenja, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa računom, otpremnicom, deklaracijama, uputstvom za upotrebu na adresu VITOROG PROMET DOO NOVI SAD, Put novosadskog partizanskog odreda 6. Na pošiljci/paketu treba naznačiti «odustanak » VITOROG PROMET DOO NOVI SAD, Put novosadskog partizanskog odreda 6.

Da bi potrošač ostvario pravo na odustanak roba mora biti ispravna ne sme biti korišćena, otvorena ili oštećena.

Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja robom, tj. potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost, i u tom slučaju VITOROG PROMET DOO NOVI SAD ima pravo da potrošaču vrati umanjenu cenu robe.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Potrošača, odbiće se vraćanje novca i proizvod će biti vraćen Potrošaču na njegov teret.
Troškove vraćanja robe i novca snosi potrošač.

Prava i obaveze VITOROG PROMET

Po prijemu robe VITOROG PROMET utvrdiće da li je ista ispravna i neoštećena.

Ukoliko se utvrdi da je roba vraćena u ispravnom stanju VITOROG PROMET DOO NOVI SAD će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku i nakon prijema robe vratiti potrošaču sredstva koja je platio po osnovu kupovine na daljinu.

__________________________
VITOROG PROMET DOO NOVI SAD

Prijavite se na newsletter i saznajte o najnovijim ponudama i popustima

Ova forma služi za prikupljanje email adrese, preko kojih ćemo vam slati informacije o našim ponudama. Za više informacija pročitajte našu politiku privatnosti.