Politika privatnosti

 

PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
UVODNE ODREDBE

Ova Pravila o zaštiti podataka o ličnosti donelo je privredno društvo DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT VITOROG-PROMET NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Put partizanskog novosadskog odreda 6, 21000 Novi Sad, Matični broj: 08554242, PIB:101652775, internet adresa: www.vitorogpromet.rs ( u daljem tekstu: „Rukovalac“ ili „ Vitorog-promet“ ili „ Kompanija“).

Ova Pravila o zaštiti ličnih podataka zasnivaju se na sledećim osnovnim načelima: zakonitosti, poštenja i transparentnosti, ograničenja u odnosu na svrhu obrade, minimizacije podataka,tačnosti,ograničenja čuvanja, integriteta i poveljivosti, te odgovornosti za postupanje.

Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo u različite svrhe, pretežno radi izvršenja ugovornih obaveza prema Vama, kao i poštovanja zakona, ali ih nekada koristimo i radi poboljšanja iskustva kupovine, marketinške svrhe, bezbednosnih razloga ili druge niže navedene konkretne svrhe. U nastavku dajemo Vam pregled detaljnih obaveštenja o svrsi obrade i pravnom osnovu obrade Vaših ličnih podataka.

Član 1.

1.1. Ovo su Pravila o zaštiti ličnih podataka koja se primenjuju na sve proizvode i usluge koje nudi odnosno pruža Rukovalac u okviru svoje delatnosti trgovca u maloprodajnim objektima, te putem web shop-a na web sajtu www.vitorogpromet.rs, pri čemu je cilj ovih Pravila da na jasan i transparentan način upoznamo korisnike usluga odnosno potrošače, kao i naše poslovne partnere i dobavljače sa postupcima obrade njihovih ličnih podtaka i njihovim pravima u prikupljanju i daljoj obradi ličnih podataka, a sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

1.2. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, obratite nam se na adresu: __________________@_________________.
Lice za zaštitu podataka u našoj Kompaniji je:________________________, kontakt podatak:_______________________

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA NA WEB SAJTU

Član 2.

2.1. Koje Vaše lične podatke obrađujemo?
Posetom našeg web sajta www.vitorogpromet.rs ( u daljem tekstu: Web sajt) obrađujemo sledeće grupe vaših ličnih podataka:

  • a. Obrada ličnih podataka koja se odnosi i/ili stoji u vezi sa korišćenje usluge Web shop-a i kupovinom putem interneta
  • b. Obrada ličnih podataka koja se odnosi na prijavu na Newsletter putem web sajta
  • c. Obrada ličnih podataka korišćenjem kolačića
  • d. Obrada ličnih podataka koja se odnosi i/ili stoji u vezi sa korišćenjem usluge Web shop-a i kupovinom putem interneta

 

Član 3.

3.1. Koje Vaše lične podatke obrađujemo prilikom kupovine putem interneta korišćenjem usluge Web shop-a na sajtu www.vitorogpromet.rs ( u daljem tekstu: Web shop)?

Obrađujemo sledeće Vaše lične podatke:
a) koje ste nam dali prilikom naručivanja i potvrde porudžbine.Podaci koje kupac unosi na Web sajtu i podaci iz registrovanog korisničkog naloga biće generisani u predračun. Dalja realizacija kreiranog naloga će se realizovati putem administrator web stranice, te Hom delivery uslugu dostave
Podaci iz prethodnog stava ovog člana, obuhvataju sledeće lične podatke:
a) Vaše podatke za identifikaciju:ime, prezime,datum rođenja, prebivalište ( ulica, kućni broj, mesto, poštanski broj, država), uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu prilikom isporuke robe, korisničko ime,
b) Vaše kontakt podatke:kontakt adresa ( ulica i kućni broj, mesto, poštanski broj, država), telefon, e-mail adresa, u slučaju zahtevane isporuke robe na adresu koji je dao korisnik to su dodatno i adresa ( mesto, ulica, broj) na koju se vrši isporuka robe i po potrebi unos robe;
c) Podatke proizašle iz našeg poslovnog odnosa:datum i vreme kupovine,potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno sa količinom, predračun, fisklani račun
d) Podatke koji su vezani za korišćenje Web sajta :datum i vreme pristupanja korisničkom nalogu; IP adresa, radnje po računu.

3.2. U koju svrhu obrađujemo vaše lične podatke?

Lične podatke korisnika usluge Web shop-a obrađujemo u sledeće svrhe:
a) Kako bismo Vam omogućili korišćenje usluge Web shop-a. U tom slučaju, osnov za obradu Vaših ličnih podataka je zaključenje i izvršenje kupoprodajnog ugovora, kao i poštovanje zakonskih obaveza.
b) Kako bismo u skladu sa Vašim kupovnim interesima mogli prilagoditi našu ponudu te Vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnov za obradu ličnih podataka je naš legitiman interes kao pružaoca usluge.
c) Kada je obrada neophodna kako bismo ispunili svoje zakonske obaveze.
d) Kada za to imamo drugi legitiman interes ( na primer kada je to nužno radi sprovođenja mera zaštite).
Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno korisnika usluge Web shop-a. Ukoliko kupac odnosno korisnik usluge ne pruži tražene obavezne podatke/informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, odnosno neće biti tehnički izvodljiva.

b. Obrada ličnih podataka koja se odnosi na prijavu na Newsletter putem web sajta

Član 4.

4.1. Koje Vaše lične podatke obrađujemo?
Posetom našeg web sajta www.vitorogpromet.rs ( u daljem tekstu: Web sajt), posetilac se može dobrovoljno prijaviti na uslugu slanja promotivnih sadržaja ( Newsletter).
Ako ste se prijavili za primanje našeg Newsletter-a, obrađujemo vaše lične podatke koje ste nam dali prilikom same prijave odnosno sledeće podatke: e-mail adresa.
4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše lične podatke?
Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:
-kako bismo Vam dostavili naš Newsletter sa našim promotivnim sadržajima i prodajnim podsticajima. U tom slučaju, osnov za obradu vaših ličnih podataka je vaš pristanak da vam se na dostavljenu e-mail adresu dostavlja Vitorog-promet Newsletter;
-kada za to imamo drugi ligitiman interes.
4.3. Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do vaše odjave.
U svakom trenutku se možete odjaviti sa Newsletter-a na sledeći način:____________________ Odjava sa Newsletter-a ne utiče na zakonitost obrade do trenutka odjave.
c.Obrada ličnih podataka korišćenjem kolačića ( Cookies)

Član 5.

5.1. Web sajt koristi kolačiće- male tekstualne fajlove koji se postavljaju na računar ili mobilni uređaj pri poesti Web sajtu, sa ciljem unapređenja vašeg korisničkog iskustva.
5.2. Više o kolačićima koje koristimo pročitajte u Politici korišćenja kolačića.

ZAŠTITA PODATAKA U NAŠIM MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA I U SEDIŠTU KOMPANIJE

Član 6.

6.1. Kada posetite naše maloprodajne objekte prikupljamo vaše lične podatke koji obuhvataju sledeće grupe:
a. Video nadzor
b. Način plaćanja
c. Marktinške aktivnosti
a. Video nadzor

Član 7.

7.1.U cilju zaštite i bezbednosti imovine i lica u našim maloprodajnim objektima, kao i u sedištu naše kompanije uveden je sistem video- nadzora, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Obrada ličnih podataka putem video nadzora u ovim situacijama zasnovana je na navedenom zakonu, kao i na našem legitimnom interesu da predupredimo izvršenje kaznenih dela, te obezbedimo dokaze za nadležne organe.
7.2. Snimci video nadzora čuvaju se u skladu sa zakonom, najduže 30 dana, osim ukoliko služe kao dokaz u određenom postupku.
7.3. Snimci video nadzora dostupni su isključivo ovlašćenim licima unutar kompanije, kao i ovlašćenim licima koja su zadužena za održavanje sistema video nadzora, a po potrebi i nalogu nadležnih mogu biti predati nadležnim državnim organima u skladu sa zakonom.
b.Način plaćanja

Član 8.

8.1. Koje vaše podatke obrađujemo i u koju svrhu?
Ukoliko u našim maloprodajnim objektima plaćate karitcom, Vitorog-promet kao prodavac prikuplja vaše lične podatke preko terminala za plaćanje ( broj platne kartice, datum isteka platne kartice, datum, vreme, iznos za uplatu____________________), a sve u svrhu realizacije kupoprodajnog ugovora sa vama kao kupcem. Te podatke prosleđujemo mrežnom operateru. Mrežni operater i banka prihvatilac, obrađuju podatke za naplatu transakcije. Prilikom obrade zahteva za plaćanjem na ovaj način, obrada se naročito vrši kako bi se izbegla zloupotreba platnih kartica, sumnja na pranje novca, izbegavanje rizika neplaćanja robe/usluge.
8.2. Imajući u vidu da plaćanje platnim karticma podrazumeva aktivnost i međusobnu saradnju više institucija odnosno pravnih lica, a to su pored Vitorog-prometa kao prodavca, banka koja je prihvatilac obrade plaćanja vašom karticom i mrežni operater, ovim putem Vas upoznajemo da je svaki subjekt u realizaciji plaćanja karticom odgovoran u svom domenu, te u tom smislu Vitorog-promet ne može snositi bilo kakvu odgovornost za postupke koji su u domenu teničkog uticaja ostalih subjekata ( banke, mrežnog operatera). Naime, Vitorog-promet kao prodavac odgovoran je isključivo za rad platnog terminala na blagajni ( kasi) i eventualno za našu internu mrežu sve do bezbednog prenosa mrežnom operateru putem internet ili telefonske linije. Mrežni operateri su odgovorni za centralni mrežni pogon, za obradu, konverziju, ispitivanje rizika i dalje prosleđivanje. Odgovornost banaka i drugih pružalaca platnih usluga uređena je Zakonom o platnim uslugama, Zakonom o bankama, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i drugim pozitivnim propisima.
8.3. Prosleđivanje podataka o kupovini je neophodno da bi se izvršio platni nalog i time realizovala kupovina u našim maloprodajnim objektima.
8.4. Ukoliko ne želite da se vaši podaci obrađuju na napred navedene svrhe, imate mogućnost plaćanja gotovinom.
c.Marketinške aktivnosti

Član 9.

9.1. Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu?
Vitorog-promet u svojim maloprodajnim objektima organizuje promocije, nagradne igre, akcije i druge prodajne podsticaje, te pruža mogućnost posetiocima i kupcima u svojim salonima da se prijave za Newsletter odnosno druge promotivne sadržaje.
9.2. U napred navedene marketinške svrhe prikupljaju se vaši lični koje nam date dobrovoljno. Ukoliko ne želite da nam date podatke u marketinške svrhe, to neće na bilo koji način uticati na vaša prava kao potrošača odnosno neće uticati na mogućnosti i uslove kupovine.
9.3. Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, koji nam date slobodno i koje možete u svakom trenutku da opozovete slanjem e-maila na adresu:_____________. Ukoliko opozovete vaš pristanak navedeno neće uticati na valjanost obrade vaših podataka koju smo vršili do opoziva.
9.4. Ukoliko budemo organizovali prodajne pdsticaje i/ili nagradne igre vaše lične podatke ćemo obrađivati u skladu sa zakonom o trgovini i drugim pozitivnim propsima, na osnovu zakona i našeg legitimnog interesa samo u meri koja je neophodna da se određena aktivnost realizuje.

REKLAMACIJE i POVRAT ROBE

Član 10.

10.1. Ukoliko nam uputite zahtev za reklamacijom proizvoda obrađujemo sledeće vaše lične podatke: ime, prezime, telefon, e-mail adresa, mesto u kome je izvršena kupivina, odnosno druge podatke koji se zahtevaju u skladu sa pozitivnim propisima.
10.2. U slučaju vašeg zahteva za povratom robe, obrađujemo vaše lične podatke na koje nas obavezuju pozitivni propisi a naročito ali ne isključivo: ime, prezime, kontakt telefon ili e-mail, po potrebi adresa za preuzimanje.

MERE ZAŠTITE

Član 10.

10.1. Vitorog promet preduzima sve odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione mere kako bi lični podaci bili zaštićeni od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili izmene.
10.2.Zaštita Vaših ličnih podataka nam je veoma važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:
a) Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće
b) Korišćenje sigurnih metoda prilikom razmene vaših ličnih podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa;
c) primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa bazama podataka koji sadrže lične podatke;
d) kontinuiran nadzor nad svim resursima ( fizičkim prostorima gde su vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu ličnih podataka.

KO IMA PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA

Član 11.

11.1.Vaše lične podatke smatramo poverljivim podacima, te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim propisima i najboljoj praksi.
Treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka u niže navedenim situacijama:
a) Treće lice je pružalac usluga koji nam pružaju određene usluge i proizvode ( na primer izvršavanje narudžbenica, isporuka paketa,oglašavanje, savetovanje). U tom slučaju oni Vaše lične podatke obrađuju isključivo u skladu sa našim uputstvima. Podatke o sadržaju Vaše porudžbine, vaše kontakt podatke i vaše podatke za identifikaciju delimo sa partnerima koji vrše nabavku sadržaja Vaše porudžbine i njenu dostavu, dok podatke o _________________delimo sa partnerima koji razvijaju i održavaju web platformu za online kupovinu.
b) Banka putem koje se vrš realizacija plaćanja kod kupovine u Web shopu kako bi se realizovala transakcija te eventualno progovori, pritužbe i sumnje na zloupotrebu, u skladu sa posebnim ugovorom između Banke i Vitorog-prometa i propisima u oblasti poslovanja banaka i kartičarskih organizacija;
c) Banke i mrežni operatreri koji su uključeni u proces realizacije transakcije putem plaćanja karticama u maloprodajnim objektima, u skladu sa ugovorima _____________
d) Nadležni organi prilikom vršenja kontrole i nadzora nad poslovanjem Vitorog-a.U tom slučaju oni vaše lične podatke obrađuju u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima.</ br>

PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

 

Član 12.

6.1.Da li se vaši lični podaci prenose u treće zemlje?
Vaše lične podatke ne prenosimo u treće zemlje.

ROK ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Član 13.

13.1.Za podatke za koje postoji zakonom propisan rok čuvanja, vaše podatke čuvamo u zakonom propisanom roku.
13.2. Podatke o Vašoj porudžbini zadržavamo ______________dana u bazi podataka. Nakon tog perioda iz baze se brišu____________. Korespodencija između Web shop-a i partnera koja sadrži Vaše podatke se čuva _____________-ukoliko nije predmet spora između neke od strana. U tom slučaju se čuva do razrešenja spora.
13.3.Lične podatke koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš interes ili duže slučaju da se vode sudski ili drugi postupci pred nadležnim organima i telima.
13.4.Lične podatke koje obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, čuvamo sve dok imamo vašu saglasnost. U slučaju opoziva pristanka, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem roku.</ br>

VAŠA PRAVA

Član 14.

14.1.Koja su vaša prava?
Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo:
– zatražiti pristup svojim ličnim podacima, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– zatražiti ispravku netačnih podataka i dopunu nepotpunih ličnih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– zatražiti brisanje svojih ličnih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– zatražiti ograničenje obrade svojih ličnih podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– ostvariti pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– prigovoriti obradi svojih ličnih podataka, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
– pristanak ( saglasnost) može biti povučen u bilo kom trenutku sa dejstvom od trenutka povlačenja.
Navedena prava mogu se ostvariti u odnosu prema nama, slanjem obaveštenja na sledeću adresu: ___________-@__________________-,kontakt osoba: Lice za zaštitu podataka o ličnosti_____________________
14.2.Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (na primer, ako je od prošlog Vašeg zahteva prošlo manje od 3 meseca) ili prekomerno (na primer, tražite sve Vaše lične podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših ličnih podataka, imamo pravo od Vas tražiti da podmirite naše troškove pre izvršenja takve radnje.
Pored navedenog, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za zaštitu podataka-Povereniku, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama zakona. Organ državne uprave nadležan za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti , Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.</ br>

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Prihvatanjem ovih Pravila izražavate svoju saglasnost da Vaši lični podaci budu korišćeni i obrađivani od strane Rukovaoca i/ili trećih lica, u napred navedene svrhe.
Ova politika privatnosti će se povremeno ažurirati.
Ova verzija je objavljena u svim maloprodajnim objektimaKompanije, u sedištu Kompanije, kao i na Web sajtu dana_____________.

S poštovanjem,
Vaš
DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT VITOROG-PROMET NOVI SAD
Direktor: Zvezdana Marjanac

Prijavite se na newsletter i saznajte o najnovijim ponudama i popustima

Ova forma služi za prikupljanje email adrese, preko kojih ćemo vam slati informacije o našim ponudama. Za više informacija pročitajte našu politiku privatnosti.