Impresum

Poslovno ime: DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT VITOROG-PROMET NOVI SAD
Skraćeno poslovno ime: DOO VITOROG-PROMET NOVI SAD
Sedište: Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda 6
Matični broj: 08554242
PIB: 101652775
Datum osnivanja: 05. mart 1993.godine
Broj obveznika PDV: BD 38524/2021 12.05.2021
Adresa za prijem elektronske pošte: webshop@vitorogpromet.rs
Telefon: +381  21  472 48 72
Internet adresa: www.vitorogpromet.rs